โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกนอกรั้วเหลืองเทา ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห้อง SC1-108 วันที่ 20 เมษายน 2561

ภาพกิจกรรม