ข่าวประชาสัมพันธ์
Home » ข่าวเด่น » รางวัลนำเสนองานของนิสิตชั้นปีที่ 4 และวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้อง SC1-200

รางวัลนำเสนองานของนิสิตชั้นปีที่ 4 และวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 16 ประจำปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้อง SC1-200

รางวัลการนำเสนอแบบปากเปล่า

นายณัฐชตะ ใจตรง

นางสาวนิธินันท์ ชนะศรีภูมิ

นายธนพัตร ชลารักษ์

นางสาววิชุดา เห็นเจริญ

นางสาวสฐาปนีย์ นิลทะราช

รางวัลการนำเสนอโปสเตอร์

ระดับดีเยี่ยม     

นางสาวยุวดี พรมกา

ระดับดี            

นายนวพงษ์ อยู่ชุ่ม

นางสาวปราภนา ภูขามคม

นางสาวเสาวลักษณ์ คำศรี

นางสาวกนิษฐา วิจารจิต

Check Also

ภาพบรรยากาศการซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพบรรยากาศ พิธ …