Home » ข่าวกิจกรรมล่าสุด » ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกนอกรั้วเหลืองเทา วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกนอกรั้วเหลืองเทา วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

กำหนดการ

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกนอกรั้วเหลืองเทา

วันที่ – เวลา

กิจกรรม

13.00 – 13.15  น. ลงทะเบียน
13.15 – 13.30  น. พิธีเปิด
13.30 – 15.00  น. รับฟังการพัฒนาบุคลิกภาพ  (อ.ดร.อภิราดี  จันทร์แสง)
15.00 – 15.15  น. รับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.00  น. รับฟังการพัฒนาบุคลิกภาพ  (อ.ดร.อภิราดี  จันทร์แสง)  (ต่อ)
16.00 – 17.00  น. รับฟังการเขียน  resume  (อ.ดร.อภิราดี  จันทร์แสง)
17.00 – 18.00  น. รับฟังวิธีการปรับตัวก่อนเข้าทำงาน  (ผศ.ดร.ประภาส  ผิวอ่อน)
 18.00 – 19.00  น. รับประทานอาหารเย็น
18.15  น. พิธีปิด

Check Also

เชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม GeoGebra ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง SC1-107

กำหนดการ โครงกา …