พิธีไหว้ครู ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้อง SC1-100 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพกิจกรรม