โครงการ เทคนิคการเขียนหนังสือและตำราทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กมล บุษบา วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง SC1-104

ภาพโครงการ