โครงการ เทคนิคการเขียนหนังสือและตำราทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ