Home » ข่าวเด่น » ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแนะนำอาจารย์ใหม่ อาจารย์ ดร.สุภาวดี วิชิตชาญ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สาขาสถิติ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแนะนำอาจารย์ใหม่ อาจารย์ ดร.สุภาวดี วิชิตชาญ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สาขาสถิติ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแนะนำอาจารย์ใหม่ 

อาจารย์ ดร.สุภาวดี วิชิตชาญ

พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำแหน่งอาจารย์

สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สาขาสถิติ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

Applied Statistics (Mixture Model), University of California Riverside, USA 

Check Also

เชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม GeoGebra ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง SC1-107

กำหนดการ โครงกา …