ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแนะนำอาจารย์ใหม่ อาจารย์ ดร.สุภาวดี วิชิตชาญ สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ สาขาสถิติ