Home » ข่าวเด่น » ภาควิชาคณิตศาสตร์สวัสดีปีใหม่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และภาควิชาต่างๆในคณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์สวัสดีปีใหม่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และภาควิชาต่างๆในคณะวิทยาศาสตร์

            เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ เข้าอวยพรและรับพรจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร  มากตุ่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และสวัสดีปีใหม่กับภาควิชาต่างๆ ในคณะวิทยาศาสตร์

Check Also

เชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม GeoGebra ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง SC1-107

กำหนดการ โครงกา …