โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดมหาสารคาม วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเเรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม

ภาพโครงการ