ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการการเลือกวารสารตีพิมพ์เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการและการเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำโครงงาน