เชิญเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) R programming for Applied Mathematics and Statistics (Lecturer) ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้อง SC1-104
16 พฤษภาคม 2561
เวลา กิจกรรม
08.30 – 09.00  น. -  ลงทะเบียน
09.00 – 10.30  น. - Basics R
10.30 – 10.45  น. -  รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00  น. - Basics R (ต่อ)
12.00 – 13.00  น. -  รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00  น. -  R for optimization (one dimension optimization and multidimensional)
15.00 – 15.15  น. -  รับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.30  น. -  R for optimization (one dimension optimization and multidimensional) (ต่อ)
17 พฤษภาคม 2561
เวลา กิจกรรม
09.00 – 10.30  น. -  Solving differential equations in R
10.30 – 10.45  น. -  รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00  น. - Solving differential equations in R (ต่อ)
12.00 – 13.00  น. -  รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00  น. - Monte Carlo simulation in R
15.00 – 15.15  น. -  รับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.30  น. - Monte Carlo simulation in R (ต่อ)