ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม LaTeX เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง SC1-107
วันที่  15  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 - 09.00 น. พิธีเปิด โดย หัวหน้าภาคคณิตศาสตร์ กล่าวรายงาน โดย ดร.โชคชัย  วิริยะพงษ์
09.00 – 09.30 น. แนะนำโปรแกรมภาษา LaTeX
09.30 – 10.10 น. แนะนำขั้นตอนการลงโปรแกรมภาษา LaTeX และโปรแกรมประกอบ
10.10 – 10.30 น. ประวัติและความเป็นมาของโปรแกรมภาษา LaTeX
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. การสร้างสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมภาษา LaTeX (1)
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.- การสร้างสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมภาษา LaTeX (2)
15.00 - 15.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.20 – 17.00 น. การสร้างสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมภาษา LaTeX (3)
  วันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561
09.00 - 10.30 น. การสร้างสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมภาษา LaTeX (4)
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. การสร้างสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมภาษา LaTeX (5)
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น. การจัดรูปแบบเอกสาร (1)
15.00 - 15.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.20 – 17.00 น. การจัดรูปแบบเอกสาร (2)
  วันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561
09.00 - 09.30 น. การใช้งานภาษาไทยบนโปรแกรมภาษา LaTeX
09.30 - 10.30 น. LaTeX ในงานกราฟฟิก (1)
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. LaTeX ในงานกราฟฟิก (2)
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น. การนำเสนอผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรมภาษา LaTeX (1)
15.00 - 15.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.20 – 17.00 น. การนำเสนอผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรมภาษา LaTeX (2)