เชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม GeoGebra ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง SC1-107
วัน – เวลา กิจกรรม
19  พฤษภาคม  2561
08.00 – 08.40  น. ลงทะเบียน
08.40 – 09.00  น. เปิดงานโดยหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
09.00 – 10.00  น. รู้จักโปรแกรม GeoGebra
10.00 – 10.15  น. รับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.00 น. การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต
12.00 – 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การสร้างรูปเรขาคณิตอย่างง่าย
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30  น. การใช้ชุดเครื่องมือ Algebra
16.30 – 17.30 น. ฝึกปฏิบัติ
20  พฤษภาคม  2561
08.30 – 10.00 น. การใช้ชุดเครื่องมือ Spreadsheet
10.00 – 10.15 น. รับประทานอาหารว่าง
10.15 – 12.00 น. การใช้ชุดเครื่องมือ CAS
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การใช้ชุดเครื่องมือ Graphics
14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30  น. การใช้ชุดเครื่องมือ Graphics (ต่อ)
16.30 – 17.30 น. ฝึกปฏิบัติ